ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2023